Energy check up stressklachten

Laat meten hoe hoog jouw klachten zijn en welke klachten je hebt!

N

Duidelijkheid over je klachten

N

Meten = weten. Je krijgt de resultaten en een uitleg daarover in een duidelijk overzicht

N

Professionele diagnose van je stressklachten

N

Een stress preventie- of herstelplan passend bij jouw klachten op basis van de resultaten, zodat je op tijd bent en sneller kan herstellen

N

Een coach gesprek waar je een goede uitleg krijgt over de resultaten van de vragenlijst en meting. Maar ook over hoe het stress systeem werkt.

Aanbeveling

Wat fijn, dat we eerst kijken welke klachten ik heb. Maar ook welke gradatie van klachten ik heb. Ik heb allerlei klachten als gevolg van de stress. Daardoor ben ik ook minder scherp en heb moeite om me te concentreren. Na uitleg van Marc tijdens het coach gesprek van de resultaten, ben ik gerust gesteld. Ik heb duidelijkheid over de klachten en krijg daardoor ook meer rust. Eindelijk weet ik wat ik heb, maar in mijn geval valt het nog mee. Ik dacht dat het ernstiger was. Wat ook fijn is, dat we op basis van deze Energy check up samen een plan hebben gemaakt voor de begeleiding naar herstel, welke aansluit bij mijn klachten.

Michelle, 39 jaar. IT-consultant

Samenvatting bestelling tonen
€145,00
Product Subtotaal
×Energy check up  × 1 145,00
Subtotaal 145,00
Totaal 145,00 (inclusief 25,17 BTW (21%))

Klanteninformatie

Factuurgegevens

Betaling

  • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in ons privacybeleid.

Je bestelling

Product Subtotaal
×Energy check up  × 1 145,00
Subtotaal 145,00
Totaal 145,00 (inclusief 25,17 BTW (21%))
~

Veilige betaling

Verbindingen zijn versleuteld met SSL

Niet goed geld terug

14 dagen niet goed geld terug garantie

Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer : Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34279025, te Amsterdam.

Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden : alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt:
– het geven van trainingen, cursussen, opleidingen, maatwerkopdrachten, coaching, advies. Stress en burn out coaching, life en loopbaancoaching. Interimwerkzaamheden als re-integratie coach.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training en op alle rechtsverhoudingen van Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training met derden.
2.2 Wijzigingen van en aanvullingen op een bepaling in de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training aanvaard zijn. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.
2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling aan Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training deze opdracht schriftelijk heeft geaccepteerd.

3.2 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3.3 Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training behoudt zich het recht voor werkzaamheden en/of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.4 Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training behoudt zich ook het recht voor om deelnemers aan trainingen, cursussen, opleidingen en coaching trajecten die zich hebben ingeschreven, af te wijzen indien de deelnemer niet aan de toelatingscriteria voldoet of indien het aantal deelnemers het totaal aantal plaatsen in de cursus overtreft.

Artikel 4. Annuleringsregeling en tussentijdse beëindiging

4.1 cursussen en trainingen
 (groepen vanaf 2 deelnemers)
4.1.1. Annulering van een cursus of een training dient schriftelijk te geschieden.
4.1.2. Voor cursussen en trainingen geldt dat bij:
– annulering tot anderhalve maand vóór aanvang slechts administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 75,-.
– annulering binnen anderhalve maand tot één maand vóór aanvang éénderde van het cursusgeld in rekening wordt gebracht.
– annulering binnen één maand vóór aanvang de helft van het cursusgeld in rekening wordt gebracht.
– annulering binnen één week vóór aanvang, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

4.1.3. Bij tussentijdse beëindiging van een cursus of training worden alleen, indien van toepassing, eventuele resterende verblijfs- en arrangementskosten gerestitueerd. Dit op voorwaarde dat deze kosten daadwerkelijk kunnen worden geannuleerd ook niet aan de opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
4.1.4. Indien een cursist verhinderd is, kan hij/zij een vervanger aanmelden die aan alle toelatingseisen voldoet en de betreffende plaats kan innemen. Dit geldt alleen voor een gehele cursus en niet voor onderdelen. In dit geval worden wel de in artikel 4.1.2.vermelde administratiekosten in rekening gebracht.
4.1.5. Indien sprake is van vervanging en de cursuskosten reeds zijn overgemaakt door de te vervangen cursist aan Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training, dient de financiële afhandeling tussen de oorspronkelijke en nieuwe cursist onderling geregeld te worden.
4.1.6. Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training behoudt zich het recht voor de training of cursus bij onvoldoende deelname te annuleren, zonder verdere financiële consequenties. De cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training zal in geval van annulering zo spoedig mogelijk nieuwe of alternatieve cursusdata opgeven of zich inspannen de getroffen cursisten te plaatsen in een ander groep. In geval herplaatsing niet mogelijk dan wel wenselijk is wordt het cursusgeld aan de deelnemers gerestitueerd.

4.2 coaching en life planningstrajecten (ook life coaching trajecten genoemd) (individueel contact)
4.2.1. Annulering van een coaching of life planningstraject dient schriftelijk te gebeuren.
4.2.2. Bij annulering van een coachingstraject of een life planningstraject worden eenmalig administratie/voorbereidingskosten van         € 150,- ex btw in rekening gebracht.
4.2.3. Tussentijdse beëindiging van een coachings- of planningstraject door de opdrachtgever kan indien is overeengekomen dat de opdracht tot coaching of life planning in fasen zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan dan na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt. In dat geval zijn slechts het honorarium en (eventuele) kosten verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

4.3. Maatwerkopdrachten (speciaal op maat gemaakt voor de opdrachtgever)
4.3.1. Als hetzij de opdrachtgever, hetzij Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.
4.3.2. De tengevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
4.3.3. Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
- Tot anderhalve maand vóór datum eerste activiteit: 20%
- Binnen anderhalve maand tot één maand vóór datum eerste activiteit: 50%
- Binnen een maand tot twee weken voor datum eerste activiteit: 75%
- Binnen één week voor datum eerste activiteit: 100%.
4.3.4. Tussentijdse opzegging vóór de einddatum van de overeenkomst van de maatwerkopdracht, kan als er een “onwerkbare” situatie is ontstaan. Zulks als gebruikelijk in het maatschappelijke verkeer. Alsdan kan de opdrachtgever of Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training direct eenzijdig de overeenkomst beëindigen, door schriftelijke opzegging en opgave van reden. Opdrachtgever dient in dit geval het door Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training tot dan toe aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende urentarief + 21% BTW te vergoeden. Dit te vermeerderen met kosten voor eventuele geleverde producten en diensten tot dan toe.

4.3.5. In geval van een vast overeengekomen honorarium bij een maatwerkopdracht, wordt het door de opdrachtgever aan Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training te vergoeden bedrag op dezelfde manier berekend als in artikel 4.3.4. Het hierbij geldende urentarief en de prijzen van de geleverde producten zijn op verzoek op te vragen bij Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training.

4.3.6. Opzegging vóór de einddatum van de overeenkomst, kan schriftelijk zonder opgave van reden door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 1maand. De financiële verplichtingen zal opdrachtgever nakomen, die voorvloeien uit de declarabele en gewerkte

uren en kosten tot en met de nieuwe einddatum. Deze financiële verplichtingen worden op dezelfde manier behandeld als genoemd in artikel 4.

Artikel 5. Vertrouwelijke informatie

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de
andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden, uitgezonderd enige op opdrachtnemer rustende wettelijke verplichtingen zulke informatie te verschaffen.

5.2 Iedere partij zal zowel ten tijde van de overeenkomst tussen opdrachtgever als ook daarna
geheimhouding betrachten met betrekking tot de onder 5.1. genoemde informatie.

Artikel 6. Medewerking verlenen

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de
overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige,
juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Prijzen, Honorarium en betaling

7.1 De verschuldigde deelnamekosten dienen te zijn voldaan voor aanvang van de training, cursus, opleiding, maatwerkopdracht, coaching of lifeplannings traject, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium door de factoren bestede uren x het geldend uurtarief bepaald worden. Het geldend uurtarief wordt aan de opdrachtgever vooraf bekend gemaakt. Dit wordt schriftelijk dan wel per email aan opdrachtgever bevestigd.

7.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (21% BTW). Dit honorarium wordt vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-tarief. Reistijd en kantoorkosten zijn verwerkt in het honorarium, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.

7.4 Alle declaraties (facturen) zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

7.6 Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens
opdrachtnemer terstond opeisbaar.

7.7 Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij
opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk
te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 7.1 t/m 8.2 is op deze voorschotten onverminderd
van toepassing.

7.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan opdrachtnemer ook
nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan
opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

7.9 Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen het te declareren en gefactureerde bedrag (door
de opdrachtnemer) binnen de betalingstermijn.

Artikel 8. Niet toerekenbare tekortkoming

8.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij het begeleidingstraject die reeds waren gedaan voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

Artikel 9. Inschakeling derden

9.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden door opdrachtnemer worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt. Ook kan in overleg met opdrachtgever rechtstreeks door die derden gefactureerd worden aan opdrachtgever.

9.2 Opdrachtgever kan nooit declaraties (facturen) van derden aan opdrachtnemer in rekening brengen en opdrachtnemer is nimmer gehouden deze al dan niet voor de opdrachtgever te voldoen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training aanvaardt, behoudens grove schuld, opzet en/of bewuste roekeloosheid, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade. Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.
10.2 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten of er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de vergoeding die in verband met de betreffende opdracht in rekening is gebracht.
10.3 Bij aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever rust de bewijslast bij de opdrachtgever.
10.4 Als de hierboven genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden tegen Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training, dan zal de opdrachtgever Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training hiervan vrijwaren.
10.5 Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
10.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training in verband met de uitvoering van de door haar verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval 6 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na 1 jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training.
10.7 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

Artikel 11. Intellectuele Eigendom

11.1 Alle documentatie, folders, offertes, tekeningen, programmatuur etc. die door Marc Wilhelmus Life
Planning | Coaching | Training aan Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van de
opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan binnen het
gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige adviseurs (derden).

11.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere
wijze aan hem bekend geworden gegevens anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige adviseurs (derden) te kopiëren, aan derden te verspreiden of op andere wijze extern openbaar te maken, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands
Recht.

12.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van
Marc Wilhelmus Life Planning | Coaching | Training in Amsterdam, ook indien de opdrachtgever in het
buitenland is gevestigd.

 

Privacybeleid:

Bekijk of download hier het privacybeleid: